ngoại tệ tỷ giá hối đoái ngày
 1CNY 
 1CNY 
 1CNY 
 1CNY 
 1CNY 
 1CNY