Chính sách bảo mật

Thông tin tài khoản của bạn và dữ liệu đăng ký được bảo vệ bằng mật khẩu. Chúng tôi mã hóa dịch vụ của chúng tôi và truyền dữ liệu bằng cách sử dụng SSL. Tại mọi thời điểm, chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ khỏi việc truy cập, xử lý, chỉnh sửa, hoặc xóa một cách trái phép hay vô tình. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn.

Sửa Đổi Chính Sách Về Quyền Riêng Tư:

Bet188 có thể sửa đổi các chính sách về quyền riêng tư theo từng thời điểm. Nếu có sửa đổi về chính sách liên quan đến thông tin cá nhân của người sử dụng, chúng tôi sẽ công bố các thay đổi trên trang web của chúng tôi và kịp thời thông báo cho người sử dụng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn tiếp tục sử dụng (các) dịch vụ của Bet188, bao gồm Trang Web, sẽ được hiểu và giải thích là bạn đồng ý với nội dung sửa đổi.